Zásady zpracování osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Udělujete tímto souhlas JUDr. Lumíru Caletkovi, advokátovi, se sídlem Mozartova 356/83, 779 00 Olomouc, IČ: 06704646 (dále jen “Správce”), aby ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen “Nařízení”) zpracovával tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení,
 • e-mail,
 • telefonní číslo,
 • další osobní údaje potřebné pro naplnění stanoveného účelu.

Osobní údaje budou zpracovávány pouze v rozsahu a za účelem nezbytně nutném pro:

 • příjem a vyřizování dotazů z kontaktních formulářů,
 • příjem a vyřizování poptávek a objednávek na služby kanceláře,
 • jiných dotazů návštěvníků webových stránek aklc.eu,
 • evidenci vhodných uchazečů o zaměstnání (jako potenciálního zaměstnance).

Souhlas se zpracováním osobních údajů lze vzít kdykoliv zpět, a to písemnou formou například zasláním e-mailu na info@aklc.eu nebo dopisu na kontaktní adresu kanceláře Mozartova 356/83, 779 00 Olomouc.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem a třetí straně jsou poskytovány pouze údaje nutné ke splnění jejich účelu.

Osobní údaje jsou poskytnuty dobrovolně, jsou přesné a pravdivé.

Vezměte na vědomí, že podle právních předpisů a zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz nebo omezení zpracování těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, který dohlíží na ochranu soukromí a osobních údajů, prostřednictvím vznesené námitky.

V případě opakovaných či zjevně nedůvodných žádostí o uplatnění výše uvedených práv je možné za realizaci daného práva účtovat přiměřený poplatek, případně jeho realizaci odmítnout.

S ohledem na specifický charakter činnosti Advokáta (výkon advokacie) může být výkon některých práv subjektů údajů výrazně omezen (zejména pro případy zpracování osobních údajů týkajících se konkrétních právních případů).

Další zásady zpracování osobních údajů

JUDr. Lumír Caletka, advokát, sídlem Mozartova 356/83, 779 00 Olomouc, IČ: 06704646 (dále jen “Advokát”), chrání veškeré vámi poskytnuté a zpracovávané osobní údaje jako přísně důvěrné a nakládá s nimi v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Advokát je ve smyslu Nařízení správcem vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti (jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovány, jsou blíže vymezeny dále), která spočívá zejména v poskytování právních služeb.

Zásady zpracování osobních údajů se vztahují na (1) zpracování osobních údajů prováděné Advokátem během vašeho používání webových stránek www.aklc.eu (dále jen “Webové stránky”), (2) zpracování osobních údajů Advokátem v průběhu komunikace s vámi prostřednictvím e-mailu nebo telefonu, (3) zpracování osobních údajů Advokátem v průběhu trvání obchodního vztahu s klienty a dodavateli, (4) zpracování osobních údajů při plnění právních povinností Advokátem a (5) zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů Advokáta.

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje mohou být Advokátem zpracovány pro účely:

 • Plnění smlouvy (smlouvy o poskytování právních služeb nebo plnění požadavků klientů, tj. faktický výkon právních služeb podle právních předpisů upravujících výkon advokacie; dále vztahy s obchodními partnery, například partnerskými advokátními kancelářemi nebo dodavateli výrobků a služeb);
 • Plnění právních povinností (převážně povinností ve smyslu účetní a daňové legislativy, tedy předávání osobních údajů orgánům finanční správy, případně dalším orgánům veřejné moci v souladu s příslušnými právními předpisy; řádné vedení advokátního spisu včetně e-mailové komunikace, seznamu kontaktů a poskytovaných služeb);
 • Ochrana oprávněného zájmu Správce (ochrana práv a právem chráněných zájmů Advokáta, například identifikace klienta ve smyslu zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii a zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti);
 • Ochrana oprávněných zájmu třetích osob (zejména klientů) v souladu s pravidly upravujícími výkon advokacie;
 • Vyřizování dotazů a žádostí zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů.

ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Advokát zpracovává následující osobní údaje dle účelu zpracování:

Jméno a příjmení, Kontaktní adresa, E-mail, Telefonní číslo za účelem Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu správců, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů

Číslo účtu, IČ, DIČ, Rodné číslo, Datum narození, Jakékoliv další informace týkající se klienta či třetích osob za účelem Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu správců

Advokát shromažďuje, využívá a uchovává určité informace prostřednictvím automatizovaných prostředků, např. statistické informace kdykoliv navštívíte Webové stránky.

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Advokát osobní údaje zpřístupňuje pouze oprávněným zaměstnancům a spolupracujícím advokátům či jednotlivým zpracovatelům osobních údajů smluvně sjednaným Advokátem, vždy však pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování a na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů. Společnosti jsou v zákonem stanovených případech oprávněny, resp. povinny některé osobní údaje předat na základě platných právních předpisů například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci.

OSOBNÍ ÚDAJE TŘETÍCH OSOB

Osobní údaje třetích osob, jimiž se rozumí osobní údaje zaměstnanců či dodavatelů Advokáta a dalších fyzických osob podílejících se na spolupráci s Advokátem, popř. jiné údaje, které Advokát obdrží od klienta či dodavatele v souvislosti s uzavřením či plněním smlouvy, budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů. Tyto osobní údaje jsou Advokátem použity za účelem plnění smluv s klienty či dodavateli. Advokát zpracovává osobní údaje třetích osob po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy, jsou-li takové. Po dobu delší pak budou uchovávány, pokud vznikne v určitém případě potřeba uchovávat údaje v souvislosti s konkrétním případem.

DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou je Advokát povinen jakožto správce osobních údajů osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování, kterému musí být přiměřená, anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Osobní údaje Advokát zpracovává podle účelu jejich zpracování po zde uvedenou dobu:

Plnění smlouvy – po dobu trvání smluvního vztahu a 5 let ode dne ukončení poskytování právních služeb (čl. 3 Usnesení Představenstva České advokátní komory č. 9/1999 Věstníku), 10 let ode dne ukončení správy v případě správy majetku (§ 56a odst. 3 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii)

Plnění právních povinností – po dobu stanovenou příslušným právním předpisem

Ochrana oprávněného zájmu správců nebo třetích osob – maximálně po dobu 3 let od doby počátku zpracování údajů, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak (např. upravující výkon advokacie), anebo pokud v odůvodněném případě nevznikne potřeba uchovávat údaje po dobu delší v souvislosti s konkrétním případem

Vyřizování žádostí zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů – po dobu nezbytnou

Advokát je oprávněn zpracovávat vaši e-mailovou adresu ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních služeb a produktů (např. formou informačního bulletinu nebo newsletteru) v případě, že jste takové zasílání neodmítli.

V Olomouci dne 15. dubna 2018