Ceník

      Odměna za poskytování právních služeb je s Vámi dohodnuta vždy předem a její výše je individuální na základě časové a věcné náročnosti právní pomoci. Jak již bylo řečeno v úvodu, první konzultace provádíme vždy zdarma, až když se s věcí seznámíme a sdělíme Vám, co bude obnášet včetně cenové nabídky, můžete s námi v případě Vašeho zájmu uzavřít úplatnou smlouvu o poskytnutí právní služby. V opačném případě nezaplatíte nic. Následně dle Vašich preferencí a povaze věci může být sjednán jeden z níže uvedených typů odměny.

Hodinová

Je stanovena dle náročnosti věci určitou sazbou za hodinu (obvykle od 500,- do 3.000,- Kč/hodina) a násobkem počtu hodin věcí strávených (např. se dohodneme, že Vám budeme poskytovat ve věcech smluvních právní služby za cenu 500,- Kč/hodina, výsledná cena pak bude záležet na časové náročnosti soupisu konkrétní smlouvy).

Pevná

Sjednaná fixní částkou, která se uplatňuje zejména v případech, kdy lze předem odhadnout náročnost konkrétní věci (např. se dohodneme, že Vám sepíšeme kupní smlouvu na automobil za 1.000,- Kč).

Podílová

Daná procentuálním podílem z hodnoty věci, která je předmětem poskytnutí právní služby, uplatňovaná často v případě, kdy Vám vracíme Vaše vymožené peníze zpět (např. se dohodneme, že když Vám vrátíme od dlužníka vašich 90.000,- Kč, bude nám následně z této částky náležet 10 %, tedy 9.000,- Kč).

Paušální

Se uplatňuje většinou při dlouhotrvající spolupráci a představuje sjednanou zvýhodněnou pevnou částku za sjednané časové období (obvykle měsíc), kdy Vám budou poskytovány dle Vaší potřeby právní služby bez ohledu na jejich časovou a věcnou náročnost (např. se dohodneme, že nám každý měsíc zaplatíte 10.000,- Kč a my Vám budeme celý měsíc poskytovat právní služby bez ohledu na jejich rozsah).

Mimosmluvní

Na základě vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) v případě, kdy nedojde k dohodě o některé z výše uvedených odměn.

Tato vyhláška je koncipovaná na základě sazby mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby a podle počtu úkonů, které advokát ve věci vykoná. Tato sazba mimosmluvní odměny vychází z tzv. tarifní hodnoty, což je výše peněžitého plnění nebo cena věci anebo práva v době započetí úkonu právní služby (např. předmětem poskytnutí právní služby bude vymožení pohledávky ve výši 70.000,- Kč, tato částka je tedy tarifní hodnotou a dle § 7 předmětné vyhlášky je sazba z této tarifní hodnoty za jeden úkon právní služby 3.900,- Kč. Následně se výsledná cena bude odvíjet od toho kolik úkonů advokát v dané věci učiní).

Vedle odměny jsou také vždy účtovány v souladu s předmětnou vyhláškou hotové výdaje spojené s poskytovanými právními službami (např. cestovní náhrady, soudní a správní poplatky, náklady na překlady a znalecké posudky). Bližší informace k advokátnímu tarifu naleznete v odkazu níže.

Advokátní tarif